Hệ thống OSS cho doanh nghiệp viễn thông

Hệ thống OSS cho doanh nghiệp viễn thông được Công ty cổ phần Viễn thông Tin học CT-IN xây dựng dựa trên các Framework mà Diễn đàn Quản lý Viễn thông – Telecoms Management Forum (TMF- www.tmforum.org - là một tổ chức gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trên thế giới; các nhà cung cấp các giải pháp phần mềm Hỗ trợ Vận hành và Kinh doanh (BSS/OSS) cho các doanh nghiệp viễn thông và các doạnh nghiệp tích hợp hệ thống) quy định như: eTOM, SID, TAM …

Hệ thống OSS cho doanh nghiệp viễn thông được Công ty cổ phần Viễn thông Tin học CT-IN xây dựng dựa trên các Framework mà Diễn đàn Quản lý Viễn thông – Telecoms Management Forum (TMF- www.tmforum.org - là một tổ chức gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu trên thế giới; các nhà cung cấp các giải pháp phần mềm Hỗ trợ Vận hành và Kinh doanh (BSS/OSS) cho các doanh nghiệp viễn thông và các doạnh nghiệp tích hợp hệ thống) quy định như: eTOM, SID, TAM …

Hệ thống OSS là một công cụ của cho các doanh nghiệp cung cấp mạng dịch vụ viễn thông, hỗ trợ trong việc quản lý vận hành hệ thống mạng cũng như việc quản lý khách hàng, kinh doanh, tính cước... Với sự phát triển của mạng viễn thông ngày nay (phức tạp, đa dịch vụ, nhiều thiết bị...) thì hệ thống OSS trở thành một công cụ không thể thiếu của các doanh nghiệp viễn thông, giúp họ quản lý vận hành mạng một cách hiệu quả và tiện ích hơn, mang lại một giải pháp tổng thể đáp ứng toàn bộ các yêu cầu hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp viễn thông.

Hệ thống được xây dựng trên công nghệ: .Net Framework, SQL Server.  Và đã được triển khai tại VNPT Bình Dương, VNPT Lâm Đồng