Hệ thống quản lý tài nguyên thông minh iRS
Hệ thống được xây dựng với nhiều đối tượng người dùng, việc thân thiện với người dùng được thể hiện qua mô hình quản lý người dùng thân thiện ACS trong các sản phẩm của Microsoft

Hệ thống được xây dựng với nhiều đối tượng người dùng, việc thân thiện với người dùng được thể hiện qua mô hình quản lý người dùng thân thiện ACS trong các sản phẩm của Microsoft. Mô hình hệ thống quản lý tài nguyên tổng quát hỗ trợ người quản lý, khai thác thiết lập mô hình, quy trình và đối tượng quản lý một cách mềm dẻo, dễ dàng cập nhật thay đổi đáp ứng được các đòi hỏi trong quá trình khai thác sử dụng thực tế. Hệ thống ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thiết kế xây dựng phần mềm: .Net Remoting, Account Control Service, Windows Presentation Foundation…

Sản phẩm đã triển khai thực tế tại VNPT Lâm Đồng, VNPT Vĩnh Phúc, VNPT Bình Thuận với phạm vi ứng dụng quản lý thiết bị viễn thông tin học và tuyến truyền dẫn, quản lý cấu hình cảnh báo cho hệ thống viễn thông.

Hệ thống iRS trợ giúp cán bộ viễn thông quản lý thiết bị hiệu quả và khoa học hơn. Đồng thời hiện đại hóa quá trình quản lý vật tư, thiết bị cũng như điều hành sản xuất, quản lý cảnh báo tập trung